Cải tạo Trạm 110KV Thủy điện Tắt Ngoẵng- tỉnh Sơn La

Dự Án: Cải tạo Trạm 110KV Thủy điện Tắt Ngoẵng- tỉnh Sơn La

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư và Xây lắp Sông Đà

Hạng mục cung cấp: Hệ thống thiết bị 110KV, tủ điều khiển bảo vệ 35KV, 110KV