Sơ đồ tổ chức

Tập thể VASCO luôn làm việc  tuân theo các giá trị cốt lõi: Con người là trung tâm, hoạt động có mục tiêu, động lực, năng động & sáng tạo; - Sản xuất luôn đổi mới về công nghệ; - Văn hóa kinh doanh luôn mang lại sự tin cậy, ổn định và bền vững cho khách hàng, đối tác và cộng đồng. Với phương châm hoạt động vì lợi ích khách hàng, của tập thể và cộng đồng VASCO đã phát triển bền vững và ngày càng lớn mạnh.

 

Contact us